فایل های منتورینگ فن بیان

دوره منتورینگ فن بیان

دانلود فایل های آموزشی مخصوص شرکت کنندگان

فایل صوتی جلسه اول | بخش اول | ۲۵ مهرماه۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه اول | بخش دوم | ۲۵ مهرماه۱۴۰۰ فایل صوتی

اسلایدهای آموزشی کلاس فایل های ضمیمه

فایل صوتی جلسه دوم | بخش اول | ۹ آبان ماه ۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه دوم | بخش دوم | ۹ آبان ماه ۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه دوم | بخش سوم | ۹ آبان ماه ۱۴۰۰ فایل صوتی

آموزش نصب نرم افزار TO DO ویدئو

اسلاید های آموزشی جلسه دوم فایل های ضمیمه

فایل صوتی جلسه سوم| بخش اول | ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه سوم| بخش دوم| ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه سوم| بخش مدیتیشن| ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۰ فایل صوتی

اسلاید های آموزشی جلسه سوم فایل های ضمیمه

فایل صوتی جلسه چهارم | بخش اول | ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه چهارم | بخش دوم | ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه پنجم| بخش اول| ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه پنجم| بخش دوم | ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه پنجم| بخش مدیتیشن | ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه پنجم| بخش دوم | ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه ششم | بخش مدیتیشن | ۷ آذر ماه ۱۴۰۰ فایل صوتی