دوره مهندسیِ روان

تهران| شهریور ۱۴۰۱

دوره مهندسیِ روان

دانلود فایل های آموزشی مخصوص شرکت کنندگان

فایل صوتی جلسه اول | بخش اول | ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه اول | بخش دوم | ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه اول | بخش سوم | ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه دوم | بخش اول | ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه دوم | بخش دوم | ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه سوم | بخش اول | ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه سوم | بخش دوم | ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه چهارم | بخش اول | ۱۰ مهرماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه چهارم | بخش دوم | ۱۰ مهرماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه پنجم | بخش اول | ۱۷ مهرماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه پنجم | بخش دوم | ۱۷ مهرماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

توضیحات مدیتیشن فایل صوتی

مدیتیشن فایل صوتی