دوره مهندسیِ بیان

دوره هشتم | آنلاین | تیر ۱۴۰۱

دوره مهندسیِ بیان

دانلود فایل های آموزشی مخصوص شرکت کنندگان

فایل صوتی جلسه اول | بخش اول | ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه اول | بخش دوم | ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه دوم | بخش اول | ۲۸ تیرماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه دوم | بخش دوم | ۲۸ تیرماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه سوم | بخش اول | ۴ مردادماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه سوم | بخش دوم | ۴ مردادماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه چهارم | بخش اول | ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه چهارم | بخش دوم | ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه پنجم | بخش اول | ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه پنجم | بخش دوم | ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

توضیحات مدیتیشن فایل صوتی

مدیتیشن فایل صوتی

آموزش زبان بدن | تدتاک امی کادی ویدئو

آموزش نصب نرم افزار TO DO ویدئو

طراحی و پیکربندی محتوای سخنرانی ویدئو