دوره مهندسیِ بیان

دوره دوازدهم | آنلاین | اسفندماه ۱۴۰۱

دوره مهندسیِ بیان

دانلود فایل های آموزشی مخصوص شرکت کنندگان

فایل صوتی جلسه صفر | ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه اول | بخش اول | ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه اول | بخش دوم | ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

آموزش زبان بدن | تدتاک امی کادی ویدئو

آموزش نصب نرم افزار TO DO ویدئو

طراحی و پیکربندی محتوای سخنرانی ویدئو