دوره مهندسیِ بیان

دوره دوازدهم | آنلاین | اسفندماه ۱۴۰۱

دوره مهندسیِ بیان

دانلود فایل های آموزشی مخصوص شرکت کنندگان

اسلایدهای تمام جلسات فایل های ضمیمه

فایل صوتی جلسه صفر | ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه اول | بخش اول | ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه اول | بخش دوم | ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه دوم | بخش اول | ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه دوم | بخش دوم | ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۲ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه سوم | بخش اول | ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه سوم | بخش دوم | ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ فایل صوتی

https://raoouf.com/wp-content/uploads/2023/04/14020121-Mohandesiye-‌Bayan12-No.03-Part2-Sobhan-Raooufi-Online.mp3

فایل صوتی جلسه چهارم | بخش اول | ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه چهارم | بخش دوم | ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه پنجم | بخش اول | ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه پنجم | بخش دوم | ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲ فایل صوتی

آموزش زبان بدن | تدتاک امی کادی ویدئو

آموزش نصب نرم افزار TO DO ویدئو

طراحی و پیکربندی محتوای سخنرانی ویدئو