سبحان رئوفی

مربی سخنرانی و فن بیان

"اجباری" indicates required fields

درباره سبحان رئوفی

بهتر فکر کنید، بهتر صحبت کنید و بهتر زندگی کنید.