دوره غیرحضوری اقتدار

دوره اقتدار

دانلود فایل های آموزشی مخصوص شرکت کنندگان روی آیکون دانلود کلیک کنید تا بتونید ویدئوها رو مشاهده یا دانلود کنید

فایل ویدئویی روز اول در کانال تلگرام ویدئو

فایل صوتی روز اول فایل صوتی

فایل ویدئویی روز دوم در کانال تلگرام ویدئو

فایل صوتی روز دوم فایل صوتی

فایل ویدئویی روز سوم در کانال تلگرام ویدئو

فایل صوتی روز سوم فایل صوتی

فایل ویدئویی تمرین در کانال تلگرام | بررسی موردی (مربوط به جلسه سوم) ویدئو

فایل صوتی تمرین | بررسی موردی (مربوط به جلسه سوم) فایل صوتی

فایل ویدئویی روز چهارم در کانال تلگرام ویدئو

فایل صوتی روز چهارم فایل صوتی

فایل ویدئویی روز پنجم در کانال تلگرام ویدئو

فایل صوتی روز پنجم فایل صوتی

فایل ویدئویی روز ششم در کانال تلگرام ویدئو

فایل صوتی روز ششم فایل صوتی

فایل ویدئویی روز هفتم در کانال تلگرام ویدئو

فایل صوتی روز هفتم فایل صوتی

فایل ویدئویی تمرین در کانال تلگرام | مدیتیشن (مربوط به جلسه هفتم) ویدئو

فایل صوتی تمرین | مدیتیشن (مربوط به جلسه هفتم) فایل صوتی

فایل ویدئویی روز هشتم در کانال تلگرام ویدئو

فایل صوتی روز هشتم فایل صوتی

فایل ویدئویی روز نهم در کانال تلگرام ویدئو

فایل صوتی روز نهم فایل صوتی

فایل ویدئویی روز دهم در کانال تلگرام ویدئو

فایل صوتی روز دهم فایل صوتی

فایل ویدئویی تمرین در کانال تلگرام| بررسی موردی (مربوط به روز دهم) ویدئو

فایل صوتی تمرین | بررسی موردی (مربوط به روز دهم) فایل صوتی

فایل ویدئویی روز یازدهم در کانال تلگرام ویدئو

فایل صوتی روز یازدهم فایل صوتی

فایل ویدئویی روز دوازدهم در کانال تلگرام ویدئو

فایل صوتی روز دوازدهم فایل صوتی

کتاب کار فایل های ضمیمه

کتاب کار (نسخه چاپی) فایل های ضمیمه

متن سناریوخوانی فایل های ضمیمه