فایل های ورکشاپ اقتدار

ورکشاپ اقتدار

دانلود فایل های آموزشی مخصوص شرکت کنندگان

فایل صوتی جلسه اول | بخش اول | ۴ آذرماه۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه اول | بخش دوم | ۴ آذرماه۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه اول | بخش سوم | ۴ آذرماه۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه اول | بخش چهارم | ۴ آذرماه۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه اول (مدیتیشن)| بخش پنجم | ۴ آذرماه۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه دوم | بخش اول | ۵ آذرماه۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه دوم | بخش دوم | ۵ آذرماه۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه دوم | بخش سوم | ۵ آذرماه۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه دوم | بخش چهارم | ۵ آذرماه۱۴۰۰ فایل صوتی

اسلاید های آموزشی فایل های ضمیمه