دوره مهندسیِ روان

اصفهان | تیر ۱۴۰۱

دوره مهندسیِ روان

دانلود فایل های آموزشی مخصوص شرکت کنندگان

فایل صوتی جلسه اول | بخش اول | ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه اول | بخش دوم | ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه دوم | بخش اول | ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه دوم | بخش دوم | ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه سوم | بخش اول | ۵ مردادماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه سوم | بخش دوم | ۵ مردادماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه چهارم | بخش اول | ۱۲ مردادماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه چهارم | بخش دوم | ۱۲ مردادماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

توضیحات مدیتیشن فایل صوتی

مدیتیشن فایل صوتی