دوره سخنوری و فن بیان

تهران | آذرماه ۱۴۰۰

دوره سخنوری و فن بیان

دانلود فایل های آموزشی مخصوص شرکت کنندگان

فایل صوتی جلسه اول | بخش اول | ۲۱ آذرماه ۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه اول | بخش دوم | ۲۱ آذرماه ۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه دوم | بخش اول | ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه دوم | توضیحات مدیتیشن | ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه دوم | مدیتیشن | ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه دوم | ادامه بخش اول | ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه دوم | بخش دوم | ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه سوم | بخش اول | ۵ دی ماه ۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه سوم | بخش دوم | ۵ دی ماه ۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه سوم | بخش سوم | ۵ دی ماه ۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه چهارم | بخش اول | ۱۲ دی ماه ۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه چهارم | بخش دوم | ۱۲ دی ماه ۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه پنجم | بخش اول | ۱۹ دی ماه ۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه پنجم | بخش دوم | ۱۹ دی ماه ۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه ششم | بخش اول | ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه ششم | بخش دوم | ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰ فایل صوتی

اسلایدهای آموزشی فایل های ضمیمه

اسلاید جلسه پایانی | خلاصه مطالب فایل های ضمیمه

آموزش زبان بدن | تدتاک امی کادی ویدئو

آموزش نصب نرم افزار TO DO ویدئو