دوره مهندسیِ بیان

تهران | بهمن ۱۴۰۰

دوره مهندسیِ بیان

دانلود فایل های آموزشی مخصوص شرکت کنندگان

فایل صوتی جلسه اول | بخش اول | ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه اول | بخش دوم | ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه دوم | بخش اول | ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه دوم | بخش دوم | ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه سوم | بخش اول | ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه سوم | بخش دوم | ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه چهارم | بخش اول | ۶ اسفند ماه ۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه چهارم | بخش دوم | ۶ اسفند ماه ۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه پنجم | بخش اول | ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۰ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه پنجم | بخش دوم | ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۰ فایل صوتی

توضیحات مدیتیشن فایل صوتی

مدیتیشن فایل صوتی

اسلایدهای آموزشی تا جلسه پنجم فایل های ضمیمه

آموزش زبان بدن | تدتاک امی کادی ویدئو

آموزش نصب نرم افزار TO DO ویدئو