دوره مهندسیِ بیان

دوره ششم | آنلاین | اردیبهشت ۱۴۰۱

دوره مهندسیِ بیان

دانلود فایل های آموزشی مخصوص شرکت کنندگان

فایل صوتی جلسه اول | بخش اول | ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه اول | بخش دوم | ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه دوم | بخش اول | ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه دوم | بخش دوم | ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه سوم | بخش اول | ۶ خرداد ماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه سوم | بخش دوم | ۶ خرداد ماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه چهارم | بخش اول | ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه چهارم | بخش دوم | ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه پنجم | بخش اول | ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه پنجم | بخش دوم | ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

توضیحات مدیتیشن فایل صوتی

مدیتیشن فایل صوتی

آموزش زبان بدن | تدتاک امی کادی ویدئو

آموزش نصب نرم افزار TO DO ویدئو

طراحی و پیکربندی محتوای سخنرانی ویدئو