دوره مهندسیِ بیان

دوره هفتم | تهران | خرداد ۱۴۰۱

دوره مهندسیِ بیان

دانلود فایل های آموزشی مخصوص شرکت کنندگان

فایل صوتی جلسه اول | بخش اول | ۲۲ خردادماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه اول | بخش دوم | ۲۲ خردادماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه دوم | بخش اول | ۲۹ خردادماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه دوم | بخش دوم | ۲۹ خردادماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه سوم | بخش اول | ۵ تیرماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه سوم | بخش دوم | ۵ تیرماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه چهارم | بخش اول | ۱۲ تیرماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه چهارم | بخش دوم | ۱۲ تیرماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه پنجم | بخش اول | ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه پنجم | بخش دوم | ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

توضیحات مدیتیشن فایل صوتی

مدیتیشن فایل صوتی

آموزش زبان بدن | تدتاک امی کادی ویدئو

آموزش نصب نرم افزار TO DO ویدئو

طراحی و پیکربندی محتوای سخنرانی ویدئو