دوره مهندسیِ بیان

دوره نهم | آنلاین | شهریور ۱۴۰۱

دوره مهندسیِ بیان

دانلود فایل های آموزشی مخصوص شرکت کنندگان

فایل صوتی جلسه اول | بخش اول | ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه اول | بخش دوم | ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه اول(مرور) | بخش اول | ۸ مهر ماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه اول(مرور) | بخش دوم | ۸ مهر ماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه دوم | بخش اول | ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه دوم | بخش دوم | ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه سوم | بخش اول | ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه سوم | بخش دوم | ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه چهارم | بخش اول | ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه چهارم | بخش دوم | ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه چهارم | بخش دوم | ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل ویدیوئی جلسه پنجم | ۶ آبان ماه ۱۴۰۱ ویدئو

توضیحات مدیتیشن فایل صوتی

مدیتیشن فایل صوتی

آموزش زبان بدن | تدتاک امی کادی ویدئو

آموزش نصب نرم افزار TO DO ویدئو

طراحی و پیکربندی محتوای سخنرانی ویدئو