دوره مهندسیِ بیان

دوره دهم | آنلاین | آذرماه ۱۴۰۱

دوره مهندسیِ بیان

دانلود فایل های آموزشی مخصوص شرکت کنندگان

فایل صوتی جلسه اول | ۷ آذرماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه دوم | بخش اول | ۱۴ آذرماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه دوم | بخش دوم | ۱۴ آذرماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

فایل صوتی جلسه سوم | ۲۱ آذرماه ۱۴۰۱ فایل صوتی

توضیحات مدیتیشن فایل صوتی

مدیتیشن فایل صوتی

آموزش زبان بدن | تدتاک امی کادی ویدئو

آموزش نصب نرم افزار TO DO ویدئو

طراحی و پیکربندی محتوای سخنرانی ویدئو